SP- Verdeling door grammaticale en metrische lettergrepen- Finale (2023)

SP Honours - Gids voor:

I. De verdeling van woorden in lettergrepen II. Spaanse Metriek

 • De verdeling van woorden in lettergrepen

- Over het algemeen heeft elke lettergreep een klinker:PO- DeR

-Als er twee medeklinkers samen zijn:

gen-ten zijnr-tnou, gmna-sio,

e-mijr-gen-chet, ikn-ne-ce-sa-rio, e-leccion

-De "h" volgt dezelfde regels als de andere medeklinkers

-Des-he-cho -Ad-he-si-vo (Hoewel het wordt uitgesproken als "de-se-cho" en "a-de-si-vo")

De eerste medeklinker hoort bij de vorige lettergreep

de tweede medeklinker hoort bij de volgende lettergreep

In het Spaans zijn er klinkerskrachtig (de, en, de)jzwak (i, u)�*Let op - onthoud dat de–ytelt als een klinker als ze alleen gaat - Pedro en Juan. - maar telt als medeklinker wanneer vergezeld van een klinker:ya, ya yi, yoOjij.

De vereniging van twee klinkers in één lettergreep wordt een DIPTONGO genoemd.

1. Een klinkersterken eenzwakkomen samen om EEN LETTERGREEP te vormen

-de gra-cia

-au-naar

2. Twee klinkerszwakkomen samen om EEN LETTERGREEP te vormen

-ciu-pa

-welke-weg gegeven

3. Een tweeklank heeft een sterke klinker en een zwakke klinker ZONDER accent: -pNee- is

4. Een tweeklank kan ook een zwakke onbeklemtoonde klinker en een sterk beklemtoonde klinker hebben:

-ha-bi-ta-cioN

- daar-bJan, hher-phane, e-di-cion, cughs-ti-wat.

5. HET IS GEEN DIPTHONG: Vging (omdat de zwakke klinker een accent heeft en er twee verschillende klanken zijn) – Ví - a

Er zijn veertien tweeklanken

ai-bai-le

IA-lim-pia

au-auto

Doen-gua-gua

io-lim-pio

Hoi-oi-ga

of-daarover

uo-ar-duo

Nee-pei-ne

d.w.z-pien-zo

ue-fuer-za

EU-geef het

iu-ciu-vader

ui-cui-da-do

Bepaalde lettercombinaties worden nooit gesplitst

bljbr: ha-blo

ch: le-che

kljcr: Ik huil weer

dr: ma-drin-na

fljfr: a-fli-gir

gljgr: i-gle-sia

ll: gangpad

mvjpr: a-pli-ca-da

Dat: vraag

rr: ca-rre-ra

tljtr: a-tle-ta

UITSPRAAKREGELS�de lettergreep tonic-In een woord met meer dan één lettergreep is er altijd een tonische (sterke) lettergreep die met meer nadruk wordt uitgesproken. �

1. Wanneer een woord eindigt op een medeklinker (behalve "n" of "s") wordt de nadruk (sterker) gelegd op de laatste lettergreep (deze worden AGUDAS genoemd):

als – cen –sorciu- pazoals pi- van

2. Wanneer een woord eindigt op een klinker (a, e, i, o, u) of "n" of "s" wordt het

nadruk op de voorlaatste lettergreep (ze worden GRAVES of LLANAS genoemd):

Tussen-ba-joca – mijn –al– ron opnieuwtegenover- Dat

3. Als het woord niet in deze twee groepen past, moet de nadruk worden weergegeven door middel van een geschreven accent op de klinker dat sterker moet worden uitgesproken:

nadelen - truc -atiekrijgen– bri- capi-op hem- meeteenheid

Accentuatieregels: het gebruik van het orthografisch accent of de tilde

1. Woorden met een tonisch accent op de laatste lettergreep worden AGUDAS genoemd. Scherpe woorden hebben een tildeals ze eindigen op een klinker, 'n' of 's':

bank, scalpel, liefde, vijzel, meloen, koffie, Galdós

2. Woorden met een tonisch accent op de voorlaatste lettergreep worden GRAVES of LLANAS genoemd. De woorden GRAVES of LLANAS nemen tildeals ze niet eindigen op een klinker, 'n' of 's':

3. De woorden die het tonica-accent op de op twee na laatste letter hebben, worden ESDRÚJULAS genoemd en woorden die het voor de op twee na laatste letter hebben, heten SOBRE ESDRÚJULAS,ze hebben allemaal tilde:

woensdag, regimes, examens, samenvattingen

nuttig, zwak, gras, marmer

* De eenvoudige woorden die worden uitgesproken als ío of ía hebben een accent op de í (schreef, had)

II. De Spaanse Metriek -Regels voor het tellen van lettergrepen in het Spaans

Om lettergrepen in het Spaans te tellen, moet het volgende worden overwogen:

 • Het aantalklinkers, tweeklanken en drieklankenin elk woord of elke zin. In het Spaans heeft een woord of zin evenveel lettergrepen alsheeft klinkers, tweeklanken of drieklanken.

B. De Sinalefa

1. Het vindt plaats tussen aaneengesloten woorden en wordt gehoord in gesproken taal. Het is geen exclusief poëtisch fenomeen, wanneer een woord eindigt op een klinker en het volgende begint met een klinker, wordt er slechts één lettergreep geteld: Có-moes-táus-ted?

2. Soms kan deze unie meer dan twee klinkers samenbrengen: Vol-vióaEu-ro-pa.

C.De Hiatus-

Het is de scheiding van een Sinalefa, de klinkers die samen moeten worden uitgesproken, worden gescheiden om een ​​bepaalde syllabische berekening te verkrijgen: bedek de sneeuw leen/hijmooie top (11 poëtische lettergrepen)

D.de Synerese-

Het is het fenomeen dat optreedt wanneer binnen een woord twee sterke klinkers die geen tweeklank vormen, worden samengevoegd: poe-van, le.aik-tad

E.het trema-Het is in strijd met synerese omdat het bestaat uit het scheiden van twee klinkers die over het algemeen samengaan omdat ze een tweeklank vormen: suh-a-ve Nee. LAikuNteenNeik mAr rdat is hetikA8 lettergrepen

D. de umlaut

ze zullen terugkerenvan liefde in je oren 1

woordenardd.w.zvangstdromen; 2

je hart, vanuit zijn diepe slaap 3

misschien wordt hij wakker; 4

maar stom en geabsorbeerd en geknield, 5

zoals God wordt aanbeden voor zijn altaar, 6

zoals ik van je heb gehouden... bedrieg jezelf niet: 7

zodat ze niet van je houden! 8

 • Het eerste woord van Béquers strofe'ze zullen terugkeren'bevat drie klinkers, dus het heeft drie lettergrepen.

 • Het woord'ardd.w.zniet'bevat de tweeklank-d.w.z, dus dit woord bevat drie lettergrepen

~DE SINALEFAIn vers 7, in de zin'Ik heb je gewild',deevandesluit zich aan bij deevanHij(vergeet niet dat deHwordt niet gehoord) die een enkele lettergreep vormen, zodat de frase vier lettergrepen heeft in plaats van vijf.

~De sinalefa kan ook een tweeklank produceren, zoals in de zin voorkomt"Voor zijn altaar", in vers 6, waar deumetZijnIk weet het en deAvanaltaarkomen samen om de tweeklank te vormenDoen, zodat de zin vier lettergrepen bevat in plaats van vijf.

Ze komen terug van liefde in je oren 1

de brandende woorden klinken; 2

je hart, vanuit zijn diepe slaap 3

misschien wordt hij wakker; 4

maar stom en geabsorbeerd en geknield, 5

hoe god te aanbiddenvoor zijn altaar, 6

zoals ikik heb je gewild….jezelf uit de maling nemen: 7

zodat ze niet van je houden! 8

Regels voor het tellen van metrische lettergrepen

Overweeg het laatste woord van het vers en bepaal of dewol,acuut O edrujulaaangezien het Spaanse couplet een plat accent heeft

~ Wanneer het laatste woord van het couplet isacuut, wordt een lettergreep aan het account toegevoegd. Het vers dus"brandende woordensonarheeft 11 lettergrepen(de 10 die het heeft plus het getal dat wordt toegevoegd omdat het op een woord eindigtDe reden is dat het woord acuut, omdat het accent op de laatste lettergreep ligt, intenser klinkt en meer tijd nodig heeft)

~ Wanneer het couplet eindigt in een woordedrujula, wordt één lettergreep van de telling afgetrokken. Kijk naar het vers"zoals ik van je heb gehouden...bedrieg jezelf niet”.Bevat 11 lettergrepen(eigenlijk heeft het er 12, maar er wordt één lettergreep afgetrokken omdat het eindigt op een esdrújula-woord.De reden is dat wanneer de kracht van de stem in de voorlaatste lettergreep wordt geplaatst, deze sneller wordt uitgesproken).

~ Wanneer het couplet eindigt in een woordgraf of woler wordt geen lettergreep toegevoegd of afgetrokken. Dus. Het vers"je hart van zijn diepdroombevat 11 lettergrepen.

Regelmatige en onregelmatige versificatie

De verzen in het Spaans kunnen zijnnormaalOonregelmatig

in de versificatienormaal, het gedicht heeft een vast aantal lettergrepen, waarinonregelmatigNee.

De poëzie van de minstreel mester is bijvoorbeeld versificatieonregelmatigevenals moderne vrije versgedichten

De strofe die we van Béquer hebben gezien isnormaal,omdat hij verzen zijn van 11 lettergrepen, met een laatste couplet van 6 lettergrepen, en dit schema wordt door het hele gedicht herhaald.

het rijm- rijm is fonetische gelijkenis(soortgelijke geluiden)aan het einde van twee of meer regels

Blanco of los versHet heeft geen rijm maar wel maathet heeft nodig(een bepaald aantal silabes)

Nu mompelen de mensen dat ik je vijand ben 14 lettergrepen

omdat ze zeggen dat in verzen ik de wereld mijn zelf geef. 14 lettergrepen �Ze liegen, Julia de Burgos. Ze liegen, Julia de Burgos. 14 lettergrepen

Degene die in mijn verzen opkomt, is niet jouw stem: het is mijn stem 14 lettergrepen

omdat je kleding bent en ik de essentie ben; 14 lettergrepen

en de diepste afgrond ligt tussen de twee. 14 lettergrepen

gratis vers- Het heeft rijm noch precieze maat

U bent het bedrijf waarmee ik spreek

plotseling alleen

Je wordt gevormd door de woorden die uit de stilte komen

en uit de droomtank waarin ik

Vrij verslikken tot wakker worden.�

Rijm

□In consonant rijm, alle geluiden,

klinkers en medeklinkers, rijm: "cals een"y"bals een."

□Als medeklinkerrijm wordt beschreven, gebruik dan

een systeem van letters om dat alles te symboliseren

de klanken rijmen.

□Bijvoorbeeld een rijm aangeduid metabbazal hebben

woorden die op dezelfde manier eindigen

verzen1 en 4, en andere woorden die eindigen

ook in de verzen2 en 3(de letters a en b

Ze dienen om weer te geven welke verzen op elkaar rijmen:

Hij liet zijn vrouw vermoordenis, en geëxecuteerdophef,b�mandó, aan tafel zit hijophef, bel haaris.A

*Kleine letters worden gebruikt omdat het een klein kunstgedicht is

Rima Asonante

Het is wanneer alleen de laatste klinkers zo rijmen "cASA"j" dr.AMA"rijmen omdat de twee woorden eindigen opAA.

Groen Ik wil dat je groen bent.O

Windgroen. groene ropMAS(a-a)

De boot over de zeeO

en het paard op de bergopNA.(a-a)

De maan kwam naar de smidseO

met zijn drukte van nAe.dOS.(a-a)

De jongen kijkt haar aan, kijk.O

De jongen kijkt haar aanAzdO(Oh)

In het assonantierijm wordt geen rekening gehouden met de zwakke klinkers (u, i) van de tweeklanken, noch met de binnenste klinkers van de esdrújula's. Daarom rijmen ze in assonantie, met berg: water, snel, kalm, verlangen, kardinaal, grafsteen, etc.

Ga naar deze plek om te oefenen: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/oa1.html

VERS - Classificatie

kleine kunst –8 lettergrepen of minder

Hoofdvak kunst –9 lettergrepen of meer

hoe rustgevend levenA

degene die vlucht voor de drukteB

en volg de verborgenA

pad, waar zijn ze geblevenB

de weinige wijzen die in de wereld zijn geweest!B

(Lira- Fray Luis de León, 'Gepensioneerd leven')

De maat van het vers(aantal lettergrepen)geteld vanaf de eerste lettergreep. Het vers wordt als uitgangspunt genomeneindigt in een ernstig woord.

Oh pure reliëf zon!(8 lettergrepen)

Afrika van vochtige bossen(9 lettergrepen – 1= 8)

Slechts twee kaarsen zijn(7 lettergrepen +1= 8 lettergrepen)

PAUZES

 • HEMISTIQUIO(het is een half couplet)
  • Bij veel gelegenheden worden kleine kunstverzen gecombineerd tot een groot kunstvers. Een Alexandrijns vers (van 14 lettergrepen) is bijvoorbeeld de vereniging van twee heptasyllabische verzen (van 7 lettergrepen) of twee hemistiches gescheiden door een caesuur.

 • caesuur –(van knippen)is de pauze die het couplet in twee zoom verdeeltistiquios - gelijk of ongelijk.

Deze woorden gesproken - de verzamelde winkel

1er hemistiquio 2do hemistiquio

 • ENCABALGAMIENTO –is het vervolg vanAidee of zin in het volgende vers

Meneer Pedro:In uw kamer, grote heer,

Jij!Wie heeft het veroorzaakt?

Koning: Don Pedro Tenorio, voor jou

Deze gevangenis reken ik je aan.

III. DE TROPPEN– uit het Griekstrope- middelendraai, rodeo, dat wil zeggen verandering van betekenis–

Er zijn twee soorten taal:direct- als er een leeuw is, wordt het een leeuw genoemd, en

het figuurlijke-een man wordt een leeuw genoemd omdat hij sterk is, enz.)

TROPOS-hoofdlijnen

 • MetafoorHet is een vertaling van betekenis, dat wil zeggen dat de betekenis van een woord wordt gebruikt in een betekenis die er niet mee overeenkomtlogisch; dat wil zeggen, een vergelijking. Bijv. "hun tanden zijn parels" - de gelijkenis zit hem in de witheid en glans.
 • Metonymie Het bestaat uit het geven van een object de naam van een ander voor arelatievan oorzaak of oorsprong. Bv "kocht een Picasso" -Picasso is de oorsprong van het schilderij.
 • SynekdocheHet is een soort metonymie die een deel van het object gebruikt om het hele object weer te geven.Bijv. "Slechts tien zielen woonden het concert bij" -zielen verwijzen naar mensen
 • AllegorieHet is een metafoor die de hele tijd doorgaatgedeeltelijk- van een literaire compositie, een drama, een muzikale compositie,etc.. Bv. HET drama “Het grote theater vanHijwereld” is een allegorie omdat het leven wordt gezien als een theater.
 • Gelijkenis-Het is een verhaal met een didactische bedoeling en treedt op wanneer alle elementen van een vertelde handeling tegelijkertijd naar een andere situatie verwijzen.. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de verloren zoon.
 • Symbool-Relatie tussen twee elementen, het ene concreet – zintuiglijk – en het andere abstract zodanig dat het concrete element deabstract. Het kruis is bijvoorbeeld een symbool van het christendom, de roos is een symbool van liefde.
 • synesthesie Het bestaat uit het mixen van beelden van verschillende zintuigen. Bv. "De witte stilte"

Fuentes

 • Benaderingen van de studie van Spaanse literatuur - Friedman, Valdivieso 7 Virgillo- McGrawHill - 2011
 • Reflecties – Rodney Rodríguez – Pearson – 2012
 • http://www.udel.edu/fllt/faculty/aml/201files/ElemVerso.html
 • http://treseso.files.wordpress.com/2009/05/la-metrica-espanola.pdf
 • http://www.apoloybaco.com/Lapoesiafundamentosfoneticos.htm

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 09/10/2023

Views: 5992

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.